Slide background

Hållbarhet

Alla åtgärder som genomförs inom detta område är en ständig satsning för att uppnå ekonomisk, social och miljömässig välfärd i alla de områden där bolaget är verksamt och närvarande. Miljöutmaningarna är en möjlighet att konsolidera ledarskap och utifrån detta fortsätter Cosentino att genomföra och utveckla de mest avancerade miljöledningssystem och miljöåtgärdssystem.

Riktlinjer för hållbarhet

Uppmuntra samåkning, kollektivtrafik för anställda, drygt 2 km cykelbanor/parkeringsplatser, specifik parkering för elektriskt laddade fordon, gågator och trottoarer, gatubelysning med hög verkningsgrad, utnyttjande av dagsljus för inomhusbelysning av industribyggnader bland annat.

Atmosfärisk kontroll

 • •Minimering av stoftutsläpp till atmosfären under leverans av material, lagring, transport, dosering och blandning av krossade och mikroniserade material.
 • •Filtrering av flyktiga organiska föreningar (VOC) genom termisk oxidation. Särskilda program för att registrera och minska läckage/utsläpp finns, och faciliteter för regenerativ termisk oxidation finns i alla fabriker som kräver detta. Det är ett system som bygger på användning av värmeväxlare i form av keramiska block som möjliggör förbränning av de inblandade organiska föreningarna. Under de senaste åren har Cosentino lyckats filtrera 98 % av utsläppen.

Vattenhantering

Cosentino främjar en rationell användning av vatten genom att vidta åtgärder som förbättrar effektiviteten i vattenanvändning:

 • Återanvändning av vatten i produktionscykler för att nå målet noll avfall.
 • Skydd och återvinning av den allmänna vattenförsörjningen och tillhörande ekosystem.
 • Industriavloppsreningsverk för alla produktionsanläggningar för att återvinna 97 % av det vatten som används i processerna.

Energieffektivitet

Med målet att minska energiförbrukningen i sina industriprocesser och vid sina anläggningar har Cosentino tillämpat:

 • Ett system för att övervaka den elektriska energin för de olika industriella processerna.
 • En intensiv användning av en rad frekvensomvandlare och elektriska induktionsmotorer för att optimera och minimera driftskostnaderna.
 • Användning av underhållssystem baserade på termografi för att kontrollera effektiviteten och energiprestandan i de olika produktionsprocesserna.
 • Användning av elfordon för transporter inom industriparken.

Avfallshantering

Tack vare genomförandet av "ren teknik" och avfallsminimeringsstrategier har vi lyckats effektivisera våra processer och dessutom minska det avfall som genereras per producerad enhet. Cosentino-koncernen följer "3R-principen":
 • REDUCE

  Minska mängden avfall som genereras på arbetsplatsen. Till exempel att minska antalet fotokopior med 25 %.
 • REUSE

  Återanvända det avfall som kan användas igen, och således förlänga livslängden på en produkt eller förpackning, eller köpa produkter i återanvändbara behållare.
 • RECYCLE

  Återvinna är något som Cosentino gör i alla skeden.

Utvinningen av råvaran från stenbrottet sker effektivt; upp till 95 % av det extraherade materialet används.

Avfallet från överbliven sten från tillverkningsprocessen som inte kan återanvändas för att tillverka andra produkter används för att producera aggregat. Nära 100 % av detta avfall återvinns således för andra användningar.

Återställande av naturen

Cosentino arbetar genom sitt engagemang för miljön för att återställa stenbrott och deponier och på så vis säkerställa återställningen av landskap och miljö.

Miljöstrategin som används vid Cosentinos stenbrott strävar efter att återställa platser så att landskapet återintegreras i miljön.

Cosentino gör detta medelst olika metoder såsom lutningsstabilisering, minimering av restavfall och kontroll av naturlig erosion.

Dessa, och andra åtgärder, har möjliggjort ett miljövänligt nyttjande av stenbrottens utvinningsområden samt generering av ett grönt marktäcke med arter från området.

© Cosentino S.A. All rights reserved

Pin It on Pinterest

Share This